SEIJOH UNIVERSITY

B?ng ti?ng Vi?t Nam (Tri?t lí và ?i?m n?i b?t ??i h?c Seijoh)

gaikoku04-Vietnamese(TimesNewRoman).jpg

Tinh th?n thành l?p Nagoya Ishida Gakuen

higaittai_317_144_72pixel(TimesNewRoman).jpg

Tri?t lí c? b?n c?a tr??ng ??i h?c Seijoh

ph_rinen1.jpgN??c Nh?t v?n là n??c nghèo v? kinh t?, kh?ng ???c ban cho tài nguyên thiên nhiên, ??t h?p, dan s? ??ng, bay gi? ?? xay d?ng ???c x? h?i t? do phong phú v? v?t ch?t. ?ay nh? là m? ??c nhìn t? Nh?t B?n c?a 50 n?m v? tr??c, và nhi?u ng??i ?ang s?ng ? các n??c nghèo ?ang phát tri?n. Thành c?ng này là k?t qu? c?a nang cao n?ng l?c, h?c ch?m ch? c?a m?i ng??i trong n??c, n? l?c siêng n?ng ?? v?n hóa, và k? thu?t khoa h?c ???c nang cao, ?? s?n xu?t ra nh?ng d?ch v?, s?n ph?m ch?t l??ng cao. V?i tinh th?n thành l?p Nagoya Ishida Gakuen, k? t? khi m? tr??ng ?? ??a ra x? h?i 70,000 nhan tài ?óng góp vào s? phát tri?n ??t n??c Nh?t B?n giàu có và có n?n v?n hóa.

Tuy nhiên, v?i s? th?c hi?n 1 x? h?i giàu có v? v?t ch?t nh? th?, ng??i dan kh?ng ph?i là có h?nh phúc th?t s? kh?ng, mà là ?? phát sinh nhi?u v?n ?? nghiêm tr?ng m?i. Sau th?i ??i do nghèo khó, con ng??i ph?i h?p l?c n?u kh?ng thì kh?ng sinh s?ng ???c, thì v?i v?t li?u phong phú kh?ng c?n thi?t ?? h?p tác giúp ??, riêng b?n than m?t mình c?ng có th? sinh s?ng ???c, ng??i kh?ng th? gi? kho?ng cách v?i ng??i khác ???c t?ng lên.Ví d?, dù tr??ng trung h?c c? s? ??n tr??ng trung h?c ph? th?ng, và dù ??i h?c s? l??ng h?c sinh kh?ng ??n tr??ng, tr?n h?c và th?t h?c t?ng, mà cho dù ??n tr??ng thì c?ng phá trong gi? h?c. V?i tình hình v? th?c tr?ng giáo d?c nh? th? này, s? duy trì phát tri?n x? h?i có n?n v?n hóa phong phú và v?ng m?nh s? tr? nên nghiêm tr?ng, x?y ra tình tr?ng kh?ng ho?ng x? h?i.

S? m?nh ??u tiên c?a ??i h?c ? n??c ta, nh?n th?c ?úng v? tình tr?ng x? h?i hi?n ??i này, v?i nh?n th?c c? b?n này, s? giáo d?c nhan tài c?ng hi?n cho s? phát tri?n x? h?i lành m?nh m?i l?nh v?c. ??i h?c Seijoh là t?n d?ng n?n giáo d?c c?p cao, hi?n ??i c?a tinh th?n thành l?p Nagoya Ishida Gakuen, v?i 3 tri?t lí c? b?n d??i ?ay, ?ay kh?ng ch? là ?óng góp cho x? h?i Nh?t B?n mà c? x? h?i loài ng??i.

  1. Con ng??i b?t c? ai c?ng ?ang sinh s?ng chung do s? n??ng t?a , và liên quan tr?c ti?p gián ti?p v?i kh?ng nh?ng cha m?, anh em, hàng xóm mà còn m?i ng??i trong x? h?i.. ??i h?c Seijoh làm sau s?c thêm nh?n th?c này v?i tính h?c thu?t, d?a vào ?ay phát tri?n giáo d?c.
  2. Trong c?ng ??ng, th?ng qua vi?c phát tri?n k? thu?t, ki?n th?c c? th? ?óng góp cho cu?c s?ng m?i ng??i, góp ph?n cho vi?c sáng t?o mang giá tr? v?n hóa.
  3. Nu?i d??ng m?i thành viên trong ??i h?c v? ph?m ch?t, giáo d?c nh? là ng??i s?ng chan thành, ly gi?i sau s?c h?n v? th? gi?i , l?ch s?, x? h?i, con ng??i, ?i?u này ?? h? tr? cho s? n? l?c phát ra tín hi?u v? quan ?i?m con ng??i và th? gi?i quan.

S? m?nh. m?c tiêu ??i h?c Seijoh

  1. Nu?i d??ng nhan tài, c?ng hi?n cho x? h?i phong phú và lành m?nh v? v?n hóa, kinh t?, s?c kh?e ? kh?p m?i n?i c?ng ??ng.
  2. Liên k?t gi?a nghiên c?u và giáo d?c, thúc ??y s? h?p tác v?ic?ng ??ng v? giáo d?c l?n c? nghiên c?u.
  3. Giao l?u sau s?c h?n gi?a sinh viên và nhan viên v?i tr??ng ??i h?c c?a các n??c khác bao g?m Asia, thúc ??y s? h?p tác qu?c t? gi?a nghiên c?u và giáo d?c.
  4. H?p tác v?i tr??ng trung h?c c? s?, tr??ng trung h?c ph? th?ng, n? l?c ??y ?? cho giáo d?c th?ng qua tinh th?n thành l?p tr??ng.

M?c tiêu giáo d?c c?a tr??ng ??i h?c Seijoh
Nu?i d??ng「trái tim ?m áp và phong phú có th? hi?u ???c ng??i khác」.
Nu?i d??ng ph?m ch?t n? l?c「T? mình thay ??i liên t?c」.
T? mình nu?i d??ng「n?n giáo d?c phong phú」.
M? mang r?ng r?i「tính qu?c t?」.
Ti?p thu「N?ng l?c chuyên m?n v?ng ch?c」.
Rèn luy?n「Tính sáng t?o」.
Ti?p thu「N?ng l?c th?c ti?n m?nh m?」.

??a ?i?m tr??ng ??i h?c Seijoh

for_index_im021.gif

??i h?c Seijoh

<??a ?i?m>〒476-8588?愛知県東海市富貴ノ臺二丁目172番地
      476-8588 2-172 Fukinodai, Tokai-shi, Aichi-ken, JAPAN
<TEL>+81-52-601-6000(??i di?n)
<FAX>+81-52-601-6010

Page Top

草蜢社区在线观看免费下载